Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Znaczenie projektu

Podjęcie problematyki przedsiębiorczości technologicznej w firmach małej i średniej wielkości posiada wiele uzasadnień. Po pierwsze jest to zagadnienie ważne w aspekcie naukowym oraz gospodarczym. Opracowania odnoszące się do przedsiębiorczości technologicznej dotyczą głównie funkcjonowania jednostek wspierających transfer technologii, finansowania innowacji oraz działalności organów państwa i samorządu terytorialnego w zakresie wspomagania przedsiębiorczości. Widoczny jest natomiast brak opracowań na temat czynników, metod i barier, wpływających na rozwój przedsiębiorczości technologicznej w grupie firm o małej i średniej wielkości. Brakuje ponadto głębszych badań opinii przedsiębiorców na temat tego zjawiska oraz roli poszczególnych uwarunkowań w jego rozwoju. Projektowane badania mogą więc dostarczyć właścicielom/menedżerom małych i średnich przedsiębiorstw niezbędnej wiedzy na temat kierunków i sposobu działania w procesie przedsiębiorczości technologicznej. Ważnym skutkiem badań powinno być także dostarczenie informacji dotyczących kształtowania polityki w sferze badań naukowych w kierunku zwiększenia ich użyteczności praktycznej i szerszego umożliwienia transferu wyników badań naukowych do tego sektora gospodarki.
Efektem projektu będzie także opracowanie form i metod przygotowania przedsiębiorstw do udziału w procesie przedsiębiorczości technologicznej. W tym celu planuje się zbudować model rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa w oparciu o proces przedsiębiorczości technologicznej. Do stworzenia tego modelu zostaną wykorzystane opracowane w literaturze przedmiotu modele wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych przez zespół realizatorów projektu. Badania te będą prowadzone przy pomocy metod socjologicznych (ankieta, wywiad bezpośredni) oraz studiów przypadku i obejmą łącznie ok. 300 przedsiębiorstw.

Istotną cechą modelu opracowanego przez zespół badawczy będzie włączenie do stymulatorów procesu rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa efektów przedsiębiorczości technologicznej. Z uwagi na dużą zbiorowość firm małej i średniej wielkości w Polsce (ok. 200 tys. przedsiębiorstw jak podano wyżej) możliwości oraz skutki implementacji tego modelu w praktyce gospodarczej powinny być dość znaczące. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważne ogniwo gospodarki, charakteryzują się dużą elastycznością i kreatywnością, szybko mogą reagować na sygnały rynkowe, względnie łatwo dostosowując swoją produkcję lub rodzaj świadczonych usług do zmieniającej się sytuacji rynkowej. W związku z czym małe i średnie przedsiębiorstwa należy ściśle kojarzyć z procesem przedsiębiorczości technologicznej, z którym jest bezpośrednio powiązany proponowany projekt.
Dodatkowo zjawisko to bezpośrednio odnosi się do innowacyjności przedsiębiorstw, co oznacza tworzenie lub modyfikowanie procesów, wyrobów, technik i metod działania, które są postrzegane przez daną organizację jako nowe oraz postępowe w danej dziedzinie i prowadzą do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów będących w jej dyspozycji.
 
Jednym z kluczowych aspektów proponowanego tematu badawczego jest poszukiwanie uwarunkowań efektywności relacji pomiędzy światem techniki i światem komercyjnym, które określają skuteczną współpracę pomiędzy obszarami nauki, instytucji rynku kapitałowego oraz przedsiębiorstwami. Chodzi tu zarówno o fazy inkubacji i odkryć naukowych, finansowania badań oraz analiz marketingowych i pilotażowych, jak i komercjalizacji rozwiązań technologicznych, edukacji biznesu, transferu technologii oraz wytwarzania i sprzedaży produktów zaawansowanych technologicznie.
Obecnie analizy literaturowe odnoszące się do przedsiębiorczości technologicznej dotyczą głównie monitoringu jednostek wspierających transfer technologii, finansowanie innowacji oraz politykę rządów i samorządów w zakresie narzędzi wsparcia przedsiębiorstw. Odczuwalny jest duży niedobór szczegółowych informacji na temat czynników, metod i barier, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości technologicznej wśród firm o małej i średniej wielkości. Brakuje ponadto szczegółowych analiz dotyczących oddziaływania na proces przedsiębiorczości technologicznej poszczególnych czynników w opinii samych przedsiębiorców oraz listy kontrolnej identyfikującej stopień dojrzałości tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości.

Reasumując dotychczasowe rozważania można stwierdzić, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności gospodarki, zwiększenia zdolności eksportowych, podnoszenia efektywności, rozwoju infrastruktury ekonomicznej dzięki wdrażaniu szeregu procesów związanych z przedsiębiorczością technologiczna.
Badania nad przedsiębiorczością technologiczną w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz dążenie do budowy modeli i procedur zmierzających do dynamizacji tego procesu posiada więc duże znaczenie gospodarcze i społeczne.

 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź