Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Metodyka badań

W badaniach wykorzystane zostaną następujące metody badawcze:

 1. Badania ankietowe w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości działających na terenie Polski na temat czynników i metod rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. Planowana liczba badanych przedsiębiorstw: 300. Jako metoda badawcza wykorzystana zostanie metoda ankiety. Narzędziem badawczym będzie autorski kwestionariusz ankiety. Respondentami w tych badaniach będą właściciele małych i średnich firm lub menedżerowie zarządzający tymi podmiotami w imieniu właścicieli.
  Do podstawowych celów badań wyznaczono:
  • analizę uwarunkowań (stymulujących i hamujących) oraz mechanizmów występowania przedsiębiorczości technologicznej w badanych firmach,
  • analizę stanu wiedzy, świadomości i nastawienia przedsiębiorców w zakresie przedsiębiorczości technologicznej mającej wpływ na rozwój badanych firm,
  • analizę stopnia wykorzystania określonych metod rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w badanych przedsiębiorstwach.
 2. Badania metodą case-study - opis przypadku wybranych celowo firm (wybór firm dokonany zostanie na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań ankietowych). W ramach tej metody przeprowadzone zostaną wywiady z właścicielami bądź kadrą kierowniczą na temat doświadczeń w wykorzystaniu instrumentów stymulowania i barier rozwoju przedsiębiorczości technologicznej. Badania będą uzupełnione szczegółowym opisem działalności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych rozwiązań z zakresu przedsiębiorczości technologicznej.
  Do szczegółowych celów badań przypadków zaliczono:
  • pogłębienie badań ilościowych w obszarze identyfikacji czynników i metod rozwoju przedsiębiorczości technologicznej badanych firm,
  • analizę relacji między badanymi przedsiębiorstwami a otoczeniem wspierającym rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • identyfikację obecnie dostępnego wsparcia rozwoju przedsiębiorczości technologicznej kierowanego do małych i średnich firm,
  • identyfikację barier wpływających na rozwój przedsiębiorczości technologicznej wśród małych i średnich firm.

 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź