Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Streszczenie projektu

Powstające w uczelniach, laboratoriach oraz w pracowniach i firmach akademickich rozwiązania technicznotechnologiczne są tylko w niewielkim stopniu wdrażane w podmiotach gospodarczych. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa to firmy o zatrudnieniu od 10 do 249 pracowników, które posiadają często znaczny potencjał techniczny i rozwojowy (nie zalicza się do tej kategorii tzw. mikroprzedsiębiorstw). Ich zasoby finansowe są jednak zbyt ograniczone by samodzielnie, tak jak wiele dużych organizacji gospodarczych, projektować nowe technologie i wdrażać je do praktycznej działalności. Stąd też chcąc się rozwijać, muszą uczestniczyć w łańcuchu działań, określanych jako przedsiębiorczość technologiczna.

Przez przedsiębiorczość technologiczną rozumie się w ramach tego projektu proces zapewnienia większej użyteczności praktycznej wynikom badań naukowych poprzez skuteczną współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi, instytucjami rynku kapitałowego oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się wytwarzaniem i sprzedażą wyrobów oraz usług zaawansowanych technologicznie.

Przygotowany projekt pozwala na podejście do problematyki przedsiębiorczości technologicznej z perspektywy właścicieli i menedżerów firm, a nie z perspektywy otoczenia zewnętrznego (uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych, czy parków technologicznych). Analiza istniejącego stanu wiedzy pozwala stwierdzić, iż tematyka ta jest podejmowana w badaniach od niedawna i projekt w sposób znaczący uzupełni istniejący dorobek naukowy z zakresu przedsiębiorczości technologicznej oraz umożliwi sformułowanie zaleceń i procedur dla praktyki gospodarczej.

Celem naukowym projektu jest więc identyfikacja i ocena czynników stymulujących oraz ograniczających rozwój przedsiębiorczości technologicznej w grupie przedsiębiorstw małej i średniej wielkości oraz określenie modelu działań, pozwalających takim przedsiębiorstwom zwiększyć poziom innowacyjności i konkurencyjności ich produktów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Podstawę realizacji założonego celu oraz weryfikacji przyjętych później hipotez będą stanowić badania ankietowe, umożliwiające identyfikację stymulatorów i barier przedsiębiorczości technologicznej w firmie (300 przedsiębiorstw), metoda case study, a także analiza danych statystycznych, istniejących raportów i opracowań tematycznych. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy kontrolnej pozwalającej na określenie poziomu przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Realizacja projektu znacznie przyczyni się do zaawansowania dwóch rozpraw habilitacyjnych i jednej pracy doktorskiej oraz umożliwi upowszechnienie wyników badań na konferencjach w kraju i za granicą. Planuje się także organizację seminarium naukowego na temat problematyki stymulowania przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki badań zostaną też rozpropagowane wśród przedsiębiorstw i instytucji okołobiznesowych (w
formie szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych), jak i wśród studentów (materiały dydaktyczne i przygotowanie prac licencjackich oraz magisterskich).

Zakłada się realizację tego projektu w okresie 36 miesięcy przez zespół złożony z pięciu pracowników naukowych z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej i z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz 12 pracowników pomocniczych (ankieterzy, koordynatorzy w badanych przedsiębiorstwach oraz socjolog i statystyk). Końcowe wyniki prac zespołu badawczego zostaną opublikowane w formie oddzielnej monografii naukowej.

 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź