Start | Cele projektu | Streszczenie projektu | Znaczenie projektu | Wykonawcy | Metodyka badań | Publikacje | Kontakt
 

Cele projektu

Autorzy projektu wychodzą z założenia, że głównym źródłem pewnego „zacofania technologicznego” polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest słaba znajomość metod rozwoju przedsiębiorczości technologicznej wewnątrz firmy. Chodzi tu zarówno o metody analizy strategicznej oraz budowy i implementacji strategii małego i średniego przedsiębiorstwa, o metody oceny poziomu technologicznego przedsiębiorstwa, jak i o metody analizy ekonomiczno-finansowej oraz zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju i wprowadzania zmian techniczno-technologicznych. Ograniczony dostęp do informacji, niska przejrzystość rynku nowych technologii, wysokie koszty audytów technologicznych i finansowych działalności małych i średnich firm to często istotne bariery rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w tych przedsiębiorstwach.

Celem naukowym projektu jest zatem identyfikacja i ocena czynników stymulujących oraz ograniczających rozwój przedsiębiorczości technologicznej w grupie przedsiębiorstw małej i średniej wielkości oraz określenie na podstawie badań modelu działań, pozwalających takim przedsiębiorstwom zwiększyć poziom innowacyjności i konkurencyjności ich produktów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. Celowi temu podporządkowane są następujące cele szczegółowe:

  • analiza czynników i metod rozwoju przedsiębiorczości technologicznej wśród przedsiębiorstw o małej i średniej wielkości,
  • identyfikacja barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości technologicznej wśród wskazanych przedsiębiorstw,
  • opracowanie modelu rozwoju dla małej i średniej firmy, wykorzystującego dostęp do przedsiębiorczości technologicznej,
  • sformułowanie zaleceń praktycznych dotyczących kształtowania przedsiębiorczości technologicznej w konkretnych przedsiębiorstwach, zarówno w aspekcie współdziałania z instytucjami otoczenia badawczo-rozwojowego, finansowego i lokalnego, jak i rozwoju wewnętrznych zasobów oraz kompetencji pod kątem zapewnienia adaptacji przedsiębiorstw do wymagań współczesnych technologii,
  • sformułowanie wniosków i rekomendacji dla polityki wsparcia przedsiębiorczości technologicznej w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 
Wykonawca projektu: Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź